Online poistenie

 

VYUŽITE NAŠE BEZPLATNÉ SLUŽBY !!!

Ušetríme Vám peniaze za Vaše poistenie...
Využite bezplatnú asistenciu pri poistných udalostiach ...
Bezplatne spravíme audit Vašich existujúcich poistných zmlúv ....

 

Spoločnosť FINCORA s.r.o. je univerzálna a nezávislá poisťovacia spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu v oblasti poistenia majetku a osôb.
Svojím privátnym a firemným klientom poskytujeme kompletný poisťovací servis vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti. 

Našim klientom napomáhame lepšie sa zorientovať v neustále sa meniacom poistnom trhu.  
Individuálnym prístupom ku klientovi sa snažíme zefektívniť jeho doterajšie poistenie a vybrať poistný program šitý na mieru.

Naši klienti oceňujú na našej spolupráci hlavne úsporu času a záruku efektívneho využitia finančných prostriedkov.
To zaisťujeme vďaka výbornej znalosti trhu, širokej ponuke produktového portfólia našich zmluvných partnerov a vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti poisťovníctva, finančníctva a bankovníctva.

Naša spoločnosť Vás môže v poistení zastupovať v rámci našich zmluvných partnerov, ktorými sú popredné poisťovne  pôsobiace na slovenskom a zároveň na európskom, či na svetovom trhu.

Našou prioritou je spokojný klient, ktorý je u nás vždy na prvom mieste.

Spolupracujeme s poprednými finančnými inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom trhu.  

Zoznam spolupracujúcich partnerov : 
 

      

      

     

                                          

                                                                         

                                                                                            

Informačná povinnosť

Oznámenie údajov v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sprostredkovateľ poistenia FINCORA s.r.o. so sídlom Košolná 209, 919 01zapísaný do Obchodného registra okresného súdu v Trnave
odd. Sro, vložka č. 17850/T, IČO : 36 277 886 oznamuje, že

 1. vykonáva činnosť na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia č. GRUFT-033/2005/PAGP zo dňa 09.01.2006 a je zapísaný v registri samostatných finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia  pod registračným číslom 6310. Túto skutočnosť je možné overiť na www.nbs.sk .
 2. sprostredkovanie poistenia vykonáva ako samostatný finančný agent v zmysle § 7 zákona  186/2009 Z.z. na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, s ktorými zmluvy majú nevýhradnú povahu.
 3. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie. Rovnako tak žiadna finančná inštitúcia ani osoba ju ovládajúca nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti FINCORA .
 4. sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom je možné podávať písomnou formou na adresu samostatného finančného agenta FINCORA s.r.o., Kapitulská 21, 917 01 Trnava, pričom vyjadrenie k podanej sťažnosti bude  oznámené v lehote 30 dní od dňa nasledujúceho po dni jej doručenia spoločnosti. Z dôvodov osobitne závažných skutočností uvedených v sťažnosti a/alebo z dôvodu časovo náročného prešetrenia tvrdení v sťažnosti môže FINCORA s.r.o. lehotu na vyjadrenie k sťažnosti predľžiť na 60 dní, pričom v takom prípade o týchto dôvodoch písomne informuje klienta. Záznam o podaní sťažnosti. 
 5. osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 6. za služby spojené so sprostredkovaním poistenia poberá samostatný finančný agent odmenu od finančných inštitúcií, s ktorými má uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.
 7. spoločnosť FINCORA s.r.o., ako samostatný finančný agent je oprávnená získavať pre účely finančného sprostredkovania osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochrana osobných údajov vo FINCORA s.r.o.

 Dokumenty:

 

Koho hľadáme ?

 • Ste zodpovedný, spoľahlivý, flexibilný
 • Ste skúsený v oblasti obchodu v poisťovníctve / finančníctve
 • Máte skúsenosti v budovaní obchodných tímov
 • Máte snahu sa ďalej vzdelávať

Čo ponúkame?

 • stabilné zázemie a optimálne podmienky pre osobný rozvoj
 • vysoko atraktívne odmeňovanie a kariérny rast
 • vhodné podmienky v oblasti komplexného produktového portfólia
 • odbornú pomoc pri Vašom profesionálnom raste
 • podporné nástroje na jednoduchší obchod
 • skúsenosti, spoľahlivosť a korektnosť

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte a staňte sa súčasťou nášho pracovného kolektívu v mladej, dynamicky sa rozvíjajúcej poisťovacej spoločnosti.

  
Napíšte nám !  

 

 

Kategória: