Online poistenie

 

VYUŽITE NAŠE BEZPLATNÉ SLUŽBY !!!

Ušetríme Vám peniaze za Vaše poistenie...
Využite bezplatnú asistenciu pri poistných udalostiach ...
Bezplatne spravíme audit Vašich existujúcich poistných zmlúv ....

 

Spoločnosť FINCORA s.r.o. je univerzálna a nezávislá poisťovacia spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu v oblasti poistenia majetku a osôb.
Svojím privátnym a firemným klientom poskytujeme kompletný poisťovací servis vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti. 

Našim klientom napomáhame lepšie sa zorientovať v neustále sa meniacom poistnom trhu.  
Individuálnym prístupom ku klientovi sa snažíme zefektívniť jeho doterajšie poistenie a vybrať poistný program šitý na mieru.

Naši klienti oceňujú na našej spolupráci hlavne úsporu času a záruku efektívneho využitia finančných prostriedkov.
To zaisťujeme vďaka výbornej znalosti trhu, širokej ponuke produktového portfólia našich zmluvných partnerov a vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti poisťovníctva, finančníctva a bankovníctva.

Naša spoločnosť Vás môže v poistení zastupovať v rámci našich zmluvných partnerov, ktorými sú popredné poisťovne  pôsobiace na slovenskom a zároveň na európskom, či na svetovom trhu.

Našou prioritou je spokojný klient, ktorý je u nás vždy na prvom mieste.

Spolupracujeme s poprednými finančnými inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom trhu.  

Zoznam spolupracujúcich partnerov : 
 

      

       

      

                                       

                                                                         

                                                                                            

Informačná povinnosť

Informovanie klienta v zmysle §33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť FINCORA s.r.o. so sídlom Košolná 209, 919 01zapísaný do Obchodného registra okresného súdu v Trnave
odd. Sro, vložka č. 17850/T, IČO : 36 277 886 informuje, že

 1. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia č. GRUFT-033/2005/PAGP zo dňa 09.01.2006 a je zapísaná v registri samostatných finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia  pod registračným číslom 6310. Túto skutočnosť je možné overiť na https://regfap.nbs.sk./
 2. FINCORA s.r.o. ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými poisťovňami, tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Zoznam zmluvných partnerov FINCORA s.r.o. :
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ČSOB Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Union poisťovňa, a.s., UNIQA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 3. spoločnosť FINCORA s.r.o. má dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním finančného sprostredkovania, v tomto poistení je zahrnutá aj zodpovednosť za škodu podriadených finančných agentov. Poistná zmluva je k nahliadnutiu na adrese centrály  spoločnosti FINCORA s.r.o., Kapitulská 20 , 917 01 Trnava.
 4. následkom uzatvorenia poistnej zmluvy je povinnosť poisťovateľa poskytnúť v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a/alebo v zmluvnej dokumentácii plnenie, ak nastane poistná udalosť a poistník je povinný platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, všeobecných poistných podmienkach poistenia a dokumentoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
 5. spoločnosť FINCORA s.r.o. takisto informuje klienta o systéme ochrany v prípade rizika zlyhania finančnej inštitúcie - poisťovne. Zodpovednosť za záväzky poisťovne voči poistníkom vyplýva z ustanovení zákona č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s týmto zákonom a vychádzajúc z európskej smernice Solventnosť II je v sektore poistenia zabezpečený systém ochrany prostredníctvom vytvárania rezerv zo strany poisťovne a prostredníctvom systému zaistenia. V prípade zlyhania poisťovne sa zabezpečí prevod klientskeho kmeňa na inú poisťovňu, ktorá je vzhľadom na svoju solventnosť schopná vstúpiť do všetkých práv a povinností pôvodnej poisťovne voči klientom v súlade s §156 a §157 citovaného zákona o poisťovniach a to pod dohľadom Národnej banky Slovenska.
 6. podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva, poistných podmienok a ďalších dokumentov na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva, (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, výšku poistného, jeho splatnosť, či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu).
 7. spoločnosť FINCORA s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a ani na hlasovacích právach finančných inštitúcií, ktorých služby a produkty sú predmetom finančného sprostredkovania. Zároveň finančná inštitúcia, ktorej zmluva sa uzatvára alebo osoba ovládajúca danú inštitúciu nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta kvalifikovanú účasť v zmysle § 5 písm. d) zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou na adresu sídla danej finančnej inštitúcie alebo na adresu samostatného finančného agenta FINCORA s.r.o., Kapitulská 20, 917 01 Trnava, pričom vyjadrenie k podanej sťažnosti bude  oznámené v lehote 30 dní od doručenia sťažnosti. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Lehota na vybavenie sťažnosti je zhodná s vyššie uvedenou. V odôvodnených prípadoch môže poisťovňa alebo FINCORA s.r.o. lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia, pričom dôvody predĺženia lehoty musia byť sťažovateľovi oznámené do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Záznam o podaní sťažnosti. 
 9. za služby spojené so sprostredkovaním poistenia poberá samostatný finančný agent odmenu od finančných inštitúcií, s ktorými má uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.
 10. spoločnosť FINCORA s.r.o., ako samostatný finančný agent je oprávnená získavať pre účely finančného sprostredkovania osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov vo FINCORA s.r.o. (GDPR):

 Informácie o spracúvaní osobných údajov
 Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby

Ostatné dokumenty:

 Výpis z OR
 Povolenie na sprostredkovanie poistenia
 Osvedčenie o registrácii v NBS
 Kto je finančný agent

 Reklamačný poriadok

 

Koho hľadáme ?

 • Ste zodpovedný, spoľahlivý, flexibilný
 • Ste skúsený v oblasti obchodu v poisťovníctve / finančníctve
 • Máte skúsenosti v budovaní obchodných tímov
 • Máte snahu sa ďalej vzdelávať

Čo ponúkame?

 • stabilné zázemie a optimálne podmienky pre osobný rozvoj
 • vysoko atraktívne odmeňovanie a kariérny rast
 • vhodné podmienky v oblasti komplexného produktového portfólia
 • odbornú pomoc pri Vašom profesionálnom raste
 • podporné nástroje na jednoduchší obchod
 • skúsenosti, spoľahlivosť a korektnosť

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte a staňte sa súčasťou nášho pracovného kolektívu v mladej, dynamicky sa rozvíjajúcej poisťovacej spoločnosti.

  
Napíšte nám !  

 

 

Kategória: