Online poistenie

 

Zoznam produktov

FINCORA poskytuje produkty a služby aj individuálnym klientom. Medzi ponúkané poistné produkty patrí:
 

Životné poistenie

 • Poistenie kapitálové životné
 • Poistenie investičné životné
 • Poistenie pre deti a mládež
 • Poistenie úrazové
 • Poistenie úverové
 • Poistenie skupinové
 • Poistenie závažných chorôb
 • Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
 • Iné poistenia
Kategória: 

Fincora sprostredkuje aj produkty neživotného poistenia.
Spomedzi týchto poistení, ktoré sú určené
pre individuálnych klientov patrí:

 • Havárijné poistenie motorových vozidiel
 • Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie GAP – poistenie finančnej straty v prípade vzniku totálnej škody na vozidle
 • Poistenie rodinných domov
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie rekreačnej chaty
 • Poistenie bytových domov
 • Poistenie staviebPoistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Cestovné poistenie

Medzi poistenia, ktoré sú určené pre firemných klientov patrí:

Poistenie majetku
Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho náhodným poškodením alebo zničením (živelnými udalosťami, krádežou, vandalizmom...).

Poistenie motorových vozidiel
Zahŕňa v sebe havarijné poistenie motorových vozidiel , Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla, poistenie finančnej straty v prípade vzniku totálnej škody na motorovom vozidle a taktiež úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom.

Poistenie prerušenia prevádzky
Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky môže spôsobiť veľké finančné straty. Takáto škoda často až niekoľkonásobne prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku. Z poistenia prerušenia prevádzky získa podnik finančnú hotovosť na pokrytie fixných nákladov a ušlého zisku.

Poistenie strojov a elektroniky
Stroje a elektronika ako zariadenia vybavené mechanickými a elektronickými prvkami sú určené najmä pre pracovné výkony. Preto je príčina možného vzniku škôd širšia ako u iného majetku. Jedná sa o možné riziká prichádzajúce „ zvonku“, napríklad chyba obsluhy, tak aj „z vnútra“, napríklad škody vzniknuté prepätím alebo skratom.

Stavebné a montážne poistenie
Stavené a montážne poistenie je štandardným poistným produktom, bez ktorého sa nezaobíde žiadny významnejší investičný zámer v stavebníctve, či v developérskej činnosti. Toto poistenie v sebe spája výhody poistenia hnuteľných vecí a technického poistenia, pretože v tomto prípade sa poistenie dojednáva na princípe tzv. "all risk", teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené.

Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie
Hodnota a objem prepravovaného tovaru sa v dnešnom globálnom svete stále zvyšuje. S tým rastie aj riziko poškodenia alebo straty zásielok. Väčšina firiem prepravujúcich zásielky si je vedomá možných finančných strát, a preto využíva poistenie zásielok pri preprave ako vhodnú ochranu proti tomuto riziku. Poistenie prepravy zásielky Vás ochráni pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia , zničenia alebo straty zásielky v dôsledku akéhokoľvek poisteného rizika.

Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti
Zodpovednosť štatutárov a dozorných orgánov spoločnosti je jedným z najprísnejších druhov zodpovednosti. Novelizáciou Obchodného zákonníka boli zavedené viaceré významné zmeny, z ktorých najvýznamnejšou je skutočnosť, že každý člen štatutárneho orgánu spoločnosti ručí neobmedzene za porušenie povinností pri výkone funkcie stanovených zákonom. Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí takéhoto porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu a zasielateľa
Poistenie je určené cestným dopravcom, ktorí sa zaoberajú prepravou tovaru. Aj keď prepravovaný tovar nie je ich majetkom, musia zabezpečiť, aby príjemca dostal tovar nepoškodený. Dopravca totiž nesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu zásielky už od momentu jej prevzatia od odosielateľa. Riziká spojené s vnútroštátnou alebo medzinárodnou cestnou dopravou je možné účinne eliminovať poistením zodpovednosti dopravcu/zasielateľa.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému svojou nedbanlivosťou alebo porušením právnych povinností. Poistenie zodpovednosti za škodu Vás ochráni nielen pred nepriaznivými následkami škody spôsobenej Vašou prevádzkovou činnosťou, ale aj neoprávnene uplatňovanými nárokmi tretích strán. Osobitnou súčasťou podnikateľskej zodpovednosti je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, respektíve vadne vykonanou prácou. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote , majetku a následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku. Súčasťou poistenia je aj náhrada nákladov na právnu obhajobu a náklady súdneho konania.

Ostatné druhy poistenia

 • Poistenie právnej ochrany
 • Cestovné poistenie
 • Poľnohospodárske poistenie
 • Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie pohľadávok
Kategória: